Home Kampen Inschrijving Contact Foto's Monitoren
Inschrijven voor een kamp kan enkel via onze website op passie4kids.be. Door uw inschrijving te bevestigen, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Na uw inschrijving ontvangt een factuur met een betalingstermijn van 10 dagen. Alle facturen zijn enkel betaalbaar via overschrijving op het vermelde rekeningnummer op uw factuur. Na betaling van de factuur is de inschrijving definitief. Het is van belang dat uw betaling goed he goederen die zijn meegebracht door de ouder en/of het kind. Bij gebeurlijke ongevallen zullen enkel de franchisekosten door de inschrijver dienen gedragen te worden. Foto’s/ Film Tijdens de kampen worden de mooiste momenten natuurlijk op foto/film vastgelegd. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor onze website, sociale media, promotiemateriaal,  etc... Uiteraard worden de beelden zorgvuldig door ons bewaard en geselecteerd voor publicatie. Indien u liever geen beelden van uw kind online of in een brochure ziet verschijnen dient u ons dit op voorhand schriftelijk mede te delen. Klachten Eventuele klachten dienen ons binnen de 24u na de feiten zowel telefonisch als schriftelijk gemeld te worden. Adres vzw Passie4kids Rechtstraat 132a 9080 Eksaarde Recht Passie4Kids behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren indien er zich in het verleden reeds problemen hebben voorgedaan met de desbetreffende inschrijver. Passie4Kids behoudt zich eveneens het recht een inschrijving te schorsen bij wanbetaling van de inschrijver, alsook bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden. Dit stelt de gebruiker echter niet vrij van betaling van eventuele openstaande facturen. Passie4Kids behoudt zich het recht om ten allen tijden de algemene voorwaarden bij te werken of aan te passen zonder dat hier een specifieke voorafgaande kennisgeving voor nodig is. Veiligheid Voor de veiligheid is het ten strengste verboden te roken op de locatie van de vakantiekampen en in de directe omgeving. Wij vragen geen gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen mee te nemen op de kampen. Samenwerking In geval een rekening onbetaald blijft en/of een schriftelijke ingebrekestelling gedurende dertig dagen zonder gunstig gevolg blijft, verkrijgt Passie4Kids het recht om op basis van deze zwaarwichtige redenen de samenwerking te beeindigen. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de inschrijver, die in strijd zouden zijn met de voorwaarden, binden onze onderneming niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is  overeengekomen. Voorwaarden Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele verhouding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en aanvaard door de inschrijver. Bij gebrek aan betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, vermeerderd met een schadevergoeding van 20%, met een minimum van € 150. Eveneens zal in dat geval een intrest verschuldigd zijn van 4% per maand. Rechtbank en betwistingen Betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank te Gent.